Ordensreglement

Formål

Formålet med dette ordensreglement for grundejerforeningen Skovby Nygaard er, at vi alle kan nyde vores fællesarealer. Retningslinjerne for området er lavet for at have et sæt af spilleregler samt modvirke interne stridigheder. Grundejerforeningen ved bestyrelsen har ansvaret for vedligeholdelse, når overdragelse af veje og fællesarealer er sket.  

 

 1. Parkering
  a. Parkering er forbudt på stier, fællesarealer og rabatterne. Der kan parkeres på stamvejene (Øster Nygaard og Vester Nygaard) samt de dertil indrettede parkeringsbåse på stikvejene og ved Fælleshuset.
 2. Vej-rabatter
  a. Mellem vejbanen og skellet til den enkelte parcel ligger rabatten. Rabatten skal være udlagt med græs. Det påhviler grundejeren at slå græsset jævnligt i vækstperioden. 
  b. Enhver grundejer er pligtig til at renholde vejhalvdel og rabat ud for sin grund, samt reetablere ovennævnte efter endt byggeri, parkering m.v. Grundejeren skal rense fuger mellem kantsten/vandrendesten og klippe kanter ved træerne ud for egen grund.
  c. Efter endt byggeri må grus, sten, gødning, brænde, have- og byggeaffald, samt materialer m.v. ikke henligge på rabat ud over 3 døgn. Der må ikke opbevares jord, sten, fliser m.m. på p-arealer, vendepladser, rabatter m.m. uden forudgående accept fra bestyrelsen.  
  d. Ubebyggede grunde skal holdes ryddelige, der må ikke henstilles containere, opbevaring eller lignende. Græsset skal slås mindst 3 gange årligt, jævnfør købsaftalen.
 3. Fællesarealer
  a. Fællesarealer må ikke anvendes som tilkørselsvej til grund eller som parkeringsplads. AI færdsel med motorkøretøjer på stenmelsstier og fællesarealer er forbudt.
  b. Henkastning af affald, herunder haveaffald i form af fjernet ukrudt, grene, jord og lignende, er ikke tilladt på fællesarealer og stier. Nytårskrudt og lignende skal være fjernet senest dagen efter kl. 16.
  c. Det er forbudt selv at beskære eller beplante vegetationen på fællesarealerne, herunder også grundejerforeningens vejtræer. Et ønske herom skal rettes til bestyrelsen.  
  d. Jævnfør lokalplanen skal grundejeren selv stå for vedligehold af de 30 cm fra hæk til skel ud mod fællesarealer, stier og rabatter.
  e. Det er hensigten at stenmelsstierne over tid skal være begroet med græs. Vedligehold påhviler grundejerforeningen.
  f. Grundejerforeningen arrangerer arbejdsdage efter behov. Der opfordres til at grundejerne møder op til disse arbejdsdage.
 4. Færdsel i området 
  a. Brugen af legepladserne foregår på eget/forældrenes ansvar. Konstatering af fejl og – eller hærværk på legepladsudstyret bedes meddelt bestyrelsen HURTIGST MULIGT. 
  b. Hunde skal altid holdes i snor. Øvrige kæledyr skal holdes på egen grund.
  Efterladenskaber skal samles op og hundeposer skal tages med hjem. 
  c. Al færdsel i fællesområderne (inklusive dammene) foregår på eget ansvar.
 5. Støj i området
  a. Støj fra naboen kan ikke helt undgås, men med gensidig hensyntagen kan vi undgå problemer.
  b. Husk på forhånd at varsle dine naboer om, at du holder udendørs fest. Hvis du oplever problemer henstilles det til, at du i første omgang gør sin nabo opmærksom på, at støjen generer.
  c. Larmende havearbejde (græsslåning, hækklipning osv.) henstilles til at foregå i tidsrummet 09-19. Græsslåning på fællesarealerne er undtaget.
 6. Øvrigt
  a. For at begrænse skadedyr henstiller vi til, at man ikke opbevarer foder udendørs, og sikrer sine skraldespande, så de ikke kan vælte (også på tømningsdagen).
 7. Overtrædelse af ordensreglementet   
  a. Alle beboere i grundejerforeningen er pligtige til at overholde og efterkomme henstillinger fra bestyrelsen, såfremt ordensreglementets bestemmelser ikke overholdes. 
  b. Hvis man under byggeri ødelægger fællesarealer og veje pålægges man at reetablere. Krav fra grundejerforeningen om reetablering sker ved skriftlig henvendelse til den enkelte grundejer, der gives en frist på 10 hverdage eller efter nærmere aftale med grundejerforeningen til at få reetableringen udført. Ved tvister kan udgifterne deles.  
  c. Grundejerforeningen skal altid syne og godkende udført/reetableret arbejde. 
  d. Efterkommer en beboer ikke bestyrelsens henstilling, er bestyrelsen berettiget til at lade et eventuelt arbejde udføre for pågældende grundejers regning. Ethvert arbejde, der udføres af foreningen, skal varsles til grundejeren med 8 dage i anbefalet brev fra bestyrelsen. 
  e. Der henvises i øvrigt til gældende lokalplaner og love, herunder vejloven § 70, privatvejsloven § 66, færdselsloven § 87, Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 13 samt Skanderborg kommunes Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter m.v.  

Ordensreglement version 3, revideret i marts 2021.

Vejloven § 70 
Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning. 

Privatvejsloven § 66 
På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse: 1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande, ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign.

Færdselsloven § 87 
Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen.

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 13 
Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Skanderborg Kommune  af 8.oktober 2014 –http://old.skanderborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2FFiles%2FFiler%2FTeknik_Miljoe%2FNatur_Miljoe%2FAffald%2FForskrift-for-midlertidige-bygge-og-anlAegsaktiviteter.pdf