Vedtægter

§1
Foreningens navn er “Grundejerforeningen Skovby Nygård”
……………………………………………………………………….
Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune.

§2
Foreningens formål er, at varetage grundejernes nuværende og fremtidige fælles interesser og fælles forpligtelser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område.
Det er endvidere foreningens formål indenfor Skovby Nygaard området omfattende kommuneplanområderne 30.B.19 og 30:B.21 (Lokalplan nr. 1051 + 1069 + 1084 + 1099 + 1107 samt senere tilkomne lokalplaner), at forestå drift og vedligeholdelse samt renholdelse af private fællesveje og -stier, anlæg, drift og vedligeholdelse af eventuelle andre fællesanlæg, som ikker er omfattet af den enkelte grundejers forpligtigelser eller varetages af de respektive forsyningsselskaber.
Foreningen skal endvidere opmærksomt følge udviklingen i de til grænsende områder, og om muligt gøre foreningens eventuelle ønsker og indflydelse gældende med de af generalforsamlingen fastsatte generelle og specielle retningslinier.
Foreningen er pligtig til efter påkrav at tage skøde på veje, stier, fællesarealer m.m. Grundsælgeren afholder de med erhvervelsen forbundne omkostninger,

§3
Foreningen er oprettet i henhold til lokalplan nr. 1051 for Skanderborg kommune.

§4
Med 2/3 majoritet af de på en generalforsamling mødende medlemmer er foreningen berettiget til at træffe bestemmelser om, hvorledes fællesarealerne skal udnyttes samt eventuel etablering, finansiering og drift af et fælleshus. Ethvert medlem er pligtigt til at efterkomme en sådan bestemmelse også selvom det kræver økonomisk tilskud fra den enkelte. Foreningen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer, fælleshus og fællesanlæg i øvrigt, disses udnyttelse samt om andre forhold af fælles interesse. Foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut- og pantstiftende på de enkelte ejendomme, uden særskilt godkendelse af grundejerne.
Foreningen kan kun ophæves med samtykke fra Skanderborg kommune.
Foreningen har udfærdiget et ordensreglement, som er offentlig tilgængelig på foreningens hjemmeside.

§5
Medlemmer af foreningen er de til enhver tid værende ejere af grunde indenfor foreningens område jfr §2 med undtagelse af ejeren af matr. nr. 5-o smst. for hvem, dette først gælder efter udstykning.
Forsyningsselskaber er fritaget for medlemspligt og bidrag.
Grundejerforeningen er forpligtiget til efter påkrav fra Skanderborg kommune, at udvide sit område og optage medlemmer fra kommende lokalplansområder, som er beliggende i Skovby Nygaard udstykningen (parceller af matr. nr. 2-a og 5-o Skovby By, Skovby).
Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer kan det besluttes, at ejere af grunde udenfor området kan optages som medlemmer af foreningen, eller at denne skal sammensluttes med en anden grundejerforening.

§6
Kontigent betales forud og fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år af gangen ved almindelig stemmeflerhed. Det samlede kontingent betales med lige store beløb pr. bolig, uanset ejendommenes størrelse og uanset om ejendommen støder op til fælles sti, vej mv. Ejere af udstykkede byggegrunde betaler tilsvarende ét bidrag pr. grund.
Med mindre generalforsamlingen måtte beslutte en anden opkrævningsmåde betales kontigentet via bankoverførelse, betalingsservice eller lignende indbetalingsform til foreningens kasserer en gang årligt.

§7
For foreningens forpligtigelser hæfter alene dens aktiver, idet bestyrelsen eller tilsluttede medlemmer ikke hæfter personligt.
I tilfælde af ejerskifte indtræder den nye ejer af vedkommede ejendom i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen, og det tidligere medlem kan ikke i anledning af sin udtræden af foreningen rejse noget krav om udbetaling af noget beløb i forbindelse med sin udtræden af foreningen. Refusionsopgørelse mellem sælger og køber af forudbetalt kontigent er foreningen uvedkommende. Medlemmets andel i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for særskilt overdragelse eller nogen form for individuel eller universel retsforfølgning.

§8
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i foreningens anliggender indenfor de i vedtægterne fastsatte bestemmelser.

§9
Den ordinære generalforsamling afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling sker ved almindeligt brev eller pr. mail med mindst 4 ugers og højst 12 ugers varsel.

§10
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være et bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkalde til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, og der skal på generalforsamlingen alene træffes afgørelse om spørgsmål, som er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden.

§11
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønsker herom overfor foreningens bestyrelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter, at sådan begæring er fremkommet på den i foranstående bestemmelse anførte måde. Begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal angive, hvilke emner, der ønskes behandlet på den ektraordinære generalforsamling.

§12
På den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab med tilhørende revisionsberetning for det forløbne år til godkendelse og decharge
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontigent for det kommende år
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen, således at forslagene er bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

§13
Alle afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, idet hvert medlem har én stemme for hver bolig vedkommende repræsenterer. Ubebyggede grunde, som ejes af et medlem af foreningen tillægges en stemme uanset grundstørrelse mv. Det enkelte medlem kan afgive delte stemmer såfremt dette måtte ønskes under hensyntagen til, at medlemmet evt. repræsenterer medlemmer med forskellige synspunkter. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når mindst 3 medlemmer kræver det. Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt. Til vedtagelse af belutninger om ændringer af foreningens vedtægter eller om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og deltager i afstemningen, samt at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret halvdelen af medlemmerne, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til hvor stor en del af medlemmerne, der er til stede. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse. Enhver ændring af vedtægterne skal for at være gyldig, godkendes af Skanderborg kommune.

§14
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og et kort referat af de behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§15
De af den ordinære eller ektraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte træffes af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Medlemmerne er, indtil en endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter, det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller anke skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse.

§ 16
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og minimum 5-8 medlemmer.
Der vælges et medlem fra hvert af områderne/vejene: Mølletoften, Møllen, Frodes Mark, Annas Have, Baastrup Lund, Maries dal, Einars Lykke, Ellens Høj, Fridas Minde og Carls Vænge, når alle veje er udstykket og optaget i foreningen.
Ønsker et eller flere områder/veje ikke at være repræsenteret med et medlem reduceres bestyrelsen tilsvarende, medmindre bestyrelsen derved vil komme til at bestå af mindre end 7 medlemmer i hvilket tilfælde der suppleres op til 7 medlemmer ved valg blandt samtlige medlemmer. Intet område/vej kan dog være repræsenteret af mere end 2 medlemmer i bestyrelsen.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og er på valg således:
Mølletoften, Møllen, Frodes Mark, Annas Have, Baastrup Lund i lige år, og
Maries dal, Einars Lykke, Ellens Høj, Fridas Minde og Carls Vænge i ulige år
Fratrædende medlemmer kan genvælges. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer. Ved valg til bestyrelsen fastlægges, hvilke medlemmer, der er valgt for hhv. 1 år og 2 år.

§17
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og drager omsorg for, at trufne beslutninger indføres i foreningens forhandlingsprotokol. Protokollen skal ved et hvert bestyrelsesmøde underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar overfor generalforsamlingen, i nødvendigt omfang at engagere lønnet medhjælp til kontorarbejde samt til vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelsen af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælpers arbejde. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. Dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægges formanden og kassereren et mindre honorar.
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen skal fastlægge udvalgets beslutningskompetencer. Hvis udvalget skal have besluttende myndighed, skal formanden for udvalget være et bestyrelsesmedlem.

§18
Bestyrelsen optræder på foreningens vegne i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder, som overfor private.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med lovgivningen og de af generalforsamlingen trufne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke optage lån over 100.000kr. på foreningens vegne uden forudgående godkendelse på generalforsamlingen.
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden og to medlemmer af bestyrelsen i foreningen.

§19
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Såfremt bestyrelsen på grund af udtræden af foreningen, dødsfald, umyndiggørelse, konkursbehandling eller lignende kommer til at bestå af mindre end 3 medlemmer, skal bestyrelsen inden 4 uger indkalde til ektraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

§20
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af bestyrelsen godkendte udgifter. Attestation til udbetaling skal foreligge skriftligt. Kassereren er ansvarlig for førelsen af en af bestyrelsen autoriseret kassebog. Kassereren er ansvarlig for, at kassebeholdningen til enhver tid indestår på konto i bank eller sparekasse, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen af kassereren eller to medlemmer af bestyrelsen i forening. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige 5.000,- kr. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§21
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme for et sådant forslag med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Opløsning af foreningen og ændring af vedtægterne kræver endvidere Skanderborg kommunes godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens nettoformue ligeligt mellem grundejerne.

§22
Disse vedtægter er lovligt vedtaget på den stiftende generalforsamling den 23. januar 2014 og godkendt af Skanderborg kommune.
Vedtægterne er revideret på den ordinære generalforsamling den 18.04.2018 og træder i kraft ved Skanderborg kommunes godkendelse af vedtægterne.

Skovby den 18.04.2018 – Ordinær generalforsamling
_____________________________________

Foranstående vedtægter er godkendt af Skanderborg kommune i hht. lokalplan 1051 – boliger Skovby Nygård §11.7

Skanderborg den 06.06.2018
SIGNE MASCHKE TINGLEFF
Teknik og Miljø
Byg og Ejendom
_____________________________________